نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/04/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,526,373 5.89 8,840,599 11.09 8,923,152 11.23 8,993,537 11.45
اوراق مشارکت 8,671,060 20.22 35,694,242 44.77 36,756,916 46.26 37,062,313 47.19
سپرده بانکی 31,143,489 72.61 34,049,142 42.7 32,495,711 40.9 31,240,969 39.78
وجه نقد 56,341 0.13 8 0 18 0 0 0
واحد صندوق 81,632 0.19 623,637 0.78 593,867 0.75 584,203 0.74
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 414,349 0.97 525,677 0.66 679,466 0.86 657,046 0.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,662,229 15.53 6,750,317 8.47 6,858,046 8.63 6,810,209 8.67