نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی ثبت تصویب صورتهای مالی و تعیین ارکان و روزنامه کثیرالانتشار 1400/04/02
آگهی ثبت تمدید مجوز و تغییر آدرس 1400/04/02
آگهی ثبت صاحبان امضاء مجاز 1399/11/13
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز + تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/10/15
روزنامه رسمی تغییرات صندوق ارزش آفرینان دی(تغییر متولی) 1399/01/23
پیش نویس آگهی روزنامه رسمی(تمدید مجوز) 1398/09/03
آگهی ثبت تغییرات امضا داران مجاز 1398/07/07
آگهی ثبت تغییر آدرس 1398/06/13
تغییر مدیران سرمایه گذاری 1398/06/12
** مجوز تمدید مدت فعالیت صندوق ** 1398/05/12
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/04/29
** مجوز تمدید مدت فعالیت صندوق ** 1398/04/11
روزنامه رسمی تغییرات صندوق ارزش آفرینان دی 1398/02/11
تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/21 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/01/20
** تصویب مجوز تمدید فعالیت صندوق ** 1398/01/20
** مجوز تمدید مدت فعالیت صندوق ** 1397/12/26
درخواست صدور و ابطال مورخ 1397/03/13 1397/03/13
اطلاعیه 1397/01/26
زمان دریافت وجه ابطال 1397/01/23
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/05 در خصوص روزهای کاری صندوق، نزد اداره ثبت شرکتها 1396/12/26
اطلاعیه 1396/12/26
نحوه محاسبه کارمزد ثابت صدور و ابطال 1396/12/07
دعوت به مجمع مورخ 1396/12/15 1396/12/06
دعوت به مجمع مورخ 1396/09/05 1396/08/24
دعوت به مجمع1396/06/26 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی 1396/06/14
تغییر ساختار صندوق 1396/06/11
دعوت به مجمع مورخ 1396/05/01 1396/04/25
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31-06-1394 1395/02/28
اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجمع 1395/02/21
افزایش سقف واحدهای صندوق 1394/09/04
رسانی 1394/09/02
اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجمع 1394/09/02
تغییر آدرس محل اقامت صندوق 1394/08/25
تمدید فعالیت صندوق 1394/06/31
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1394/06/26
مصوبات مجمع سالیانه 1394/03/03
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق ارزش آفرینان دی 1394/01/25
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی 1394/01/23
تغییر صندوق به صندوق صرفا در اوراق بهادار و پیش بینی سود ٢٢ درصد 1393/12/27
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی 1393/10/16
تغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق 1393/08/26
تغییرات امیدنامه صندوق 1393/08/26
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی 1393/07/05
تغییر بند ٤-٢ امیدنامه صندوق، محاسبه مبالغ قابل پرداخت توسط ضامن جبران خسارت یا سود 1393/02/28
تصمیمات مجمع سالانه صندوق مورخ ٣٠/٠١/١٣٩٣ 1393/02/28
تصمیمات مجمع سالانه صندوق مورخ ٣٠/٠١/١٣٩٣ 1393/02/28
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي به جمع سه صندوق برتربا درآمد ثابت پيوست 1392/08/20
تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان بورس اوراق بهادار 1392/08/15
صورتجلسه مجمع در خصوص تصویب تمدید مجوز 1392/07/29
صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر مدیر صندوق 1392/07/29
تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان بورس اوراق بهادار 1392/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ 06/03/1392 تصویب تمدید مجوز 1392/07/29
پرداخت سود دوره‌ای به سرمایه‌گذاران 1392/03/09
پرداخت سود دوره اي به سرمايه گذاران 1391/12/01
حذف كارمزد متغير ابطال 1391/11/15
تغيير مدير سرمايه‌گذاري صندوق ارزش آفرينان دي 1391/10/26
تغيير بندهاي اميدنامه 1391/10/09
پرداخت سود دوره‌اي به سرمايه‌گذاران 1391/09/08
سود دوره ای 1391/06/08
پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران 1391/03/01
تغيير در مقطع زماني پرداخت سود حاصله در صندوق 1390/12/10
تغيير در نرخ سود صندوق 1390/12/10