نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1400/03/09 (اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما+ تغییر هزینه حسابرس ) 1400/03/23
لیست حاضرین در مجمع 1400/03/09 1400/03/09
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1400/02/28 (تمدید مجوز صندوق + تغییر آدرس) 1400/03/01
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/03/09 1400/02/28
لیست حاضرین در مجمع 1400/02/28 1400/02/28
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1400/02/07 (تصویب صورت مالی به همراه تعیین ارکان) 1400/02/21
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/28 1400/02/18
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 01-02-1400(حد نصاب) 1400/02/15
لیست حاضرین در مجمع 1400/02/07 1400/02/07
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/01 1400/02/01
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/07 1400/01/28
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/01 1400/01/21
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1399.09.19 (تغییر هزینه حسابرس) 1399/09/29
لیست حاضرین در مجمع 1399/09/19 1399/09/19
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/19 1399/09/09
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+صورتجلسه مجمع مورخ 1399.07.27(افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/09/05
روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی مجمع مورخ 1399/05/12 1399/07/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/27 1399/07/28
لیست حاضرین در مجمع 1399/07/27 1399/07/27
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1399.05.08 (اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما) 1399/07/15
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1399/07/27 1399/07/15
لیست حاضرین در مجمع 1399/05/08 1399/05/27
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 12-05-1399(تمدید مجوز فعالیت) 1399/05/15
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/12 1399/05/13
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/11 1399/05/04
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/05/11 1399/05/04
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1399/05/08 1399/04/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/08 1399/04/30
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/01/24 1399/03/31
آگهی ثبت مجمع مورخ 1399/01/24 1399/03/18
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/01/24 1399/02/23
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 24-01-1399 (تغییر کارمزد متولی) 1399/02/22
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 24-01-1399(تصویب صورت مالی به همراه تعیین ارکان) 1399/02/22
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/01/24 1399/01/25
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/01/24 1398/12/21
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 15-10-1398 (تغییر متولی) 1398/12/11
آگهی لغو مجمع مورخ 1398/04/26 1398/11/13
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/15 1398/10/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/10/15 1398/10/02
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398/04/22 1398/08/19
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 17-07-1398 (تمدید مجوز فعالیت) 1398/08/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/17 1398/07/30
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/07/07 1398/07/21
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/07/17 1398/07/16
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 22-04-1398 (تغییر آدرس) 1398/05/02
صورتجلسه مجمع مورخ 22-04-1398 (تغییر آدرس واصلاح اساسنامهء صندوق ) 1398/04/29
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98.04.26 صندوق ارزش آفرینان دی 1398/04/26
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/22 1398/04/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/04/26 1398/04/16
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/04/22 1398/04/12
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 26-03-1398 (تمدید مجوز فعالیت) 1398/04/11
اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/26 1398/04/10
صورت جلسه مجمع صندوق ارزش آفرینان دی تمدید مجوز فعالیت 1398/04/01
لیست حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1398/03/26 1398/03/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/26 1398/03/26
آگهی تغییرات مجمع عمومی عادی مورخ 97/12/21 1398/02/17
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1397/12/21 1398/02/11
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/21 1398/02/10
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/26(تمدید فعالیت 3 ماهه) 1398/01/20
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/21(تغییرات اساسنامه ای) 1398/01/20
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/12/26 1397/12/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/26 1397/12/26
لیست حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1397/12/21 1397/12/21
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1397/09/28 1397/10/19
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/28 1397/10/19
لیست حاضرین مجمع مورخ 1397/09/28 1397/10/04
لیست حاضرین مجمع مورخ 1397/09/28 1397/09/28
معرفی مدیران سرمایه گذاری 1397/06/20
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/15( اساسنامه ) 1397/04/25
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/15( امیدنامه ) 1397/04/25
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/23( اساسنامه ) 1397/04/25
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/23( امیدنامه ) 1397/04/25
روزنامه کثیرالانتشار مربوط به مجمع مورخ 1396/12/15 و 1397/02/23 1397/04/25
گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق 1397/04/25
لیست حاضرین مجمع مورخ 1397/02/23 1397/02/23
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/05 در خصوص روزهای کاری صندوق، نزد اداره ثبت شرکتها 1396/12/26
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/12/15 1396/12/15
مجمع مورخ 1396/09/05 1396/11/01
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/05( تغییرات اساسنامه صندوق ) 1396/10/30
لیست حاضرین مجمع مورخ 1396/09/05 1396/09/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی مورخ 1396/06/26( امیدنامه ) 1396/08/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی مورخ 1396/06/26( اساسنامه ) 1396/08/06
لیست حاضرین مجمع مورخ 1396/06/26 1396/06/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی مورخ 1395/11/17 1396/06/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی مورخ 1396/05/01 1396/06/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی مورخ 10-03-1396 1396/05/24
مجمع مورخ1395/12/15 ( تغییرات امیدنامه) 1396/04/31
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی و حدود اختیار آن ها 1396/04/14
صورتجلسه مجمع صندوق ارزش آفرینان دی مورخ 1395/12/15 1396/03/21
لیست حاضرین مجمع 1395/12/15
صورتجلسه مجمع 17/11/1395 1395/11/17
صورتجلسه مجمع 29/01/1395 راس ساعت 14 1395/06/07
صورتجلسه مجمع 17/03/1395 راس ساعت 14 1395/03/24
صورتجلسه 21/02/1395 راس ساعت 14 1395/03/24
مصوبه مجمع مورخ 21/02/1395-تمدید فعالیت کاهش نرخ سود پیش بینی شده 1395/03/16
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای عادی از 20 میلیون به 50 میلیون واحد 1395/02/21
صورتجلسه تغییرات امیدنامه و تمدید فعالیت صندوق مورخ 21/06/1394 1394/07/04
صورتجلسه افزایش سقف واحدهای عادی از 10 میلیون به 20 میلیون واحد 1394/06/10
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 29/01/1394 1394/03/07
صورتجلسه تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق 1394/01/15
صورتجلسه تغییر صندوق به صندوق صرفا در اوراق بهادار با درآمد ثابت و پیش بینی سود 1393/12/27
صورتجلسه تغییر واحدهای ممتاز مورخ 27/07/1393 1393/08/26
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 27/07/1393 1393/08/26
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 30/01/1393 1393/02/29
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 30/01/1393 1393/02/29
صورتجلسه مجمع مورخ 06/03/1392 تصویب تمدید مجوز 1392/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ06/03/1392 تغییر مدیر 1392/07/27
اصلاحات صورتجلسه مجمع 1391/11/07
صورتجلسه مجمع 1391/08/28
صورتجلسه مجمع 1390/12/15
صورتجلسه مجمع موسس 1390/04/08