نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1400/02/31 1400/03/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1400 1400/02/10
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1399/012/30 1400/02/04
گزارش عملکرد مدیر 1400/02/04
صورت های مالی دوره سالانه منتهی به 30آذر ماه 1399 (حسابرسی شده) 1400/01/26
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/01/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1399 1399/12/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1399 1399/11/08
گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/29
صورت های مالی دوره سالانه منتهی به 30آذر ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/10/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1399 1399/09/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1399 1399/08/10
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/29
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31شهریور ماه 1399 1399/07/09
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/07/02
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31مرداد ماه 1399 1399/06/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31تیر ماه 1399 1399/05/07
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/05/07
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره شش ماهه منتهی به 1399/03/31 ( حسابرسی نشده) 1399/04/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31خرداد ماه 1399 1399/04/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31اردیبهشت ماه 1399 1399/03/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31فروردین ماه 1398 1399/02/08
صورت های مالی صندوق ارزش آفرینان دی برای دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398(حسابرسی نشده) 1399/02/03
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29اسفند ماه 1398 1399/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30بهمن ماه 1398 1398/12/07
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره سالانه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1398(حسابرسی شده) 1398/11/19
گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1398(اصلاحیه) 1398/11/16
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 (حسابرسی شده) 1398/11/12
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30دی ماه 1398 1398/11/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) 1398/10/26
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 31شهریور ماه 1398 1398/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30آبان ماه 1398 1398/09/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30مهر ماه 1398 1398/08/08
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 1398/07/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31شهریور ماه 1398 1398/07/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/31 1398/06/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31تیر ماه 1398 1398/05/07
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/03/31 ( حسابرسی نشده ) 1398/04/24
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 31خرداد ماه 1398 1398/04/22
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31خرداد ماه 1398 1398/04/03
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/07
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 1398/02/07
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/04
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/01/10
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 ( حسابرسی شده ) 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30بهمن ماه 1397 1397/12/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 ( حسابرسی نشده ) 1397/10/26
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به آبان ماه 1397 1397/09/10
گزارش افشای پرتفوی صندوق ارزش آفرینان دی منتهی به 30 مهر 1397 1397/08/07
صورتهای مالی میاندوره ای نه ماهه منتهی به 1397/06/31( حسابرسی نشده ) 1397/07/23
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/08
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397( حسابرسی شده ) 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/07
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ماه منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1397 1397/02/09
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/01
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/01
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/01/29
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/09/30 1396/12/14
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 (حسابرسی شده) 1396/11/18
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30-09-1396 1396/11/11
صورتهاي مالي براي دوره مالي مياني9 ماهه منتهي به 31-06-1396 1396/07/22
گزارش عملکرد براي دوره مالي مياني9 ماهه منتهي به 31-06-1396 1396/07/22
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-06-1396 1396/04/26
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه 6 ماهه منتهی به 31-03-1396 ( حسابرسی نشده) 1396/04/26
گزارش عملکرد سه ماه منتهی به 30-12-1395 1396/01/27
صورتهای مالی سه ماه منتهی به 30-12-1395 1396/01/27
صورتهای مالی سه ماه منتهی به 29-12-1394 1396/01/27
صورتهای مالی صندوق ارزش آفرینان حسابرسی شده منتهی به 30-09-1395 1395/12/07
صورتهای مالی نه ماه صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی منتهی به 31-06-1395 1395/11/03
"گزارش عملکرد منتهی به 30/09/1395" 1395/10/29
" صورت مالی منتهی به 30/09/1395" 1395/10/29
صورت مالی دوره نه ماهه و یادداشت های همراه آن منتهی به 31 شهریور ماه 95 1395/10/11
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1395 (حسابرسی شده) 1395/08/15
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/03/1395 1395/08/12
صورت مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/12
صورت مالی نه ماهه منتهی به 31-06-1394 1395/02/28
صورتهاي مالي حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به 30/09/1394 1395/01/28
گزارش عملکرد براي سال مالي منتهي به 30/09/1394 1395/01/28
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/09/1394 با تایید متولی 1394/12/11
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1394 حسابرسی شده 1394/07/18
گزارش عملكرد 3 ماهه منتهي به 29/12/1393 1394/07/07
گزارش عملكرد 6 ماهه منتهي به 31/03/1394 1394/07/07
صورتهای مالی سه ماهه منتهي به 29/12/1393 تایید شده 1394/07/07
صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 29/12/1393 بدون تایید متولی 1394/06/30
صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31/03/1394 حسابرسی نشده 1394/06/23
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30/09/1393 1393/12/27
گزارش عملكرد سالانه منتهي به30/09/1393 1393/11/28
صورت مالی سال مالی منتهی به 30/09/1393 1393/11/27
گزارش عملكرد دوره مالی شش ماهه منتهي به31/03/1393 1393/09/24
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 31.03.1393 1393/09/11
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1393 1393/05/05
بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق 1393/04/30
گزارش عملكرد 3 ماهه منتهي به 29/12/1392 1393/02/27
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1392 1393/02/02
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30آذرماه 1392 1393/01/25
گزارش عملكرد سالانه منتهي به30/09/1392 1392/12/26
صورت مالی سال مالی منتهی به 30/09/1392 1392/10/22
گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی شش ماه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 1392/10/01
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماه منتهی به 31 خردادماه 92 1392/09/13
صورتهای مالي سال مالی منتهي به 30 آذر1391 با تاييد حسابرس 1392/05/06
گزارش عملكرد دوره مالی شش ماهه منتهي به31/03/1392 1392/04/25
صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 31/03/1392 1392/04/24
صورت مالي نه ماهه منتهي به 31/06/1391 1391/11/29
صورت مالي سالانه منتهي به 30/09/1391 با تاييد متولي 1391/11/24
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1391 با تاييد حسابرس 1391/11/02
گزارش عملكرد سالانه منتهي به30/09/1391 1391/10/27
صورت مالي سالانه منتهي به تاريخ 30/09/1391 1391/10/26
صورت مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1391 1391/10/11
صورت مالي 9 ماهه منتهي به 31/06/1391 1391/07/30
گزارش عملكرد 9 ماهه منتهي به 31/06/1391 1391/07/30
گزارش عملكرد 6 ماهه منتهي به 13910331 1391/05/14
گزارش عملكرد 3 ماهه منتهي به 29/12/1390 1391/05/14
گزارش عملكرد 2ماه و28 روزه منتهی به30آذر 1390 1391/04/21
صورت مالی سه ماهه 1391/04/20
صورت مالی 2ماه و28 روزه منتهی به30آذر 1390 1391/04/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30/09/1390 1391/03/31
گزارش عملكرد شش‌ماهه 1391/02/13
صورت مالی شش ماهه 1391/01/03
گزارش عملكرد سه‌ماهه 1390/11/01
صورت مالی سه ماهه 1390/10/03