بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 44,607,213,628,059 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,493 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,005,168 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,727 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 44,319,411

صندوق ارزش آفرینان دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا، حسين صفائي، فرشيد زارعي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها